Kies bij het afrekenen voor AfterPay. Zo hoef je pas na ontvangst van de producten te betalen.

Handleiding AEDspy

Installatie AEDspy® met  Wallmount PHS1

Introductie

Deze korte handleiding legt uit hoe u de AEDspy® met Sigfox-module installeert en bevestigt op een wanbeugel voor de Philips HS1 (geschikt voor de originele Philips draagtas). Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd communiceert de AEDspy® draadloos via het Sigfox-netwerk naar de SpyCloud®. Uw leverancier heeft toegang tot de SpyCloud® en kan controleren of de AEDspy® op uw locatie contact maakt via het draadloze Sigfox-netwerk. Hierdoor kan uw leverancier dagelijks op afstand controleren of uw AED gebruiksklaar is.  Alleen wanneer het draadloze signaal sterk genoeg is dan kunt u een abonnement afsluiten bij uw leverancier (jaarlijks opzegbaar).

De AEDspy® controleert dagelijks of de AED in de wandhouder gebruiksklaar is. Zolang de de AEDspy® de LED-status indicator groen ziet knipperen (wat betekent dat uw Philips AED gebruiksklaar is) ontvangt u geen bericht. Wanneer de AEDspy® de LED-status indicator niet ziet knipperen (onderhoud is noodzakelijk of AED is afwezig), dan neemt uw leverancier contact met u op om het probleem te verhelpen.

Contact 

AED Assist BV

Brink 1

9331 AA Norg

The Netherlands

PO Box 1

9330 AA Norg

The Netherlands

www.aedspy.com

[email protected]

AEDspy® gebruiksklaar maken

Om de AEDspy® en de AED-wandhouder te kunnen installeren zijn de volgende onderdelen noodzakelijk (zie ook de afbeelding 1 t/m 5 op blz 3):

  • AEDspy®
  • AEDspy® houder
  • Wandschroeven (3x)
  • M4 kruiskop schroeven (2x)
  • Antenne
  • AA batterijen (3x) (Niet standaard bijgeleverd!)

Stap 1

(niet nodig als uw leverancier batterijen al heeft geplaatst, zie stap 2)

Om de batterijen te plaatsen/vervangen schroeft u de (torx)schroef los van de batterijklep. Nu kunt u de klep verwijderen en de batterijen plaatsen of vervangen.

Hierna duwt u de batterijklep weer terug op zijn plaatst en draait u de (torx)schroef weer vast (afbeeldingen 1a,b,c,)

Stap 2

Controleer of het batterij-lampje op de AEDspy® om de 10 seconden groen knippert (afbeelding 2). Dit betekent dat de batterijen voldoende spanning hebben.

Wanneer het batterij-lampje niet knippert om de ongeveer 10 seconden dan dient u nieuwe batterijen te plaatsen (stap 1).

Met nieuwe batterijen kan de AEDspy® minimaal 3 jaar te functioneren. Zodra de batterijen van de AEDspy® onvoldoende spanning hebben dan kan de AEDspy® geen berichten versturen. In dat geval wordt er automatisch een melding gemaakt en neemt uw leverancier contact met u op.

Stap 3

Schroef de antenne bovenop de AEDspy® totdat deze vastzit (afbeelding 3).

Stap 4

Plaats de 2 kruiskop-schroeven aan de achterkant van de AEDspy® en zorg ervoor dat deze schroeven iets uit steken.

Schuif de uitstekende schroeven in de sleutelgaten van de wandhouder (afbeelding 4a). Doe dit met de AED in de wandhouder geplaatst zodat het oog van de AEDspy® goed aansluit op het doorkijkglas in de originele draagtas van de Philips HS1.

Haal de AED weer uit de beugel en draai de schroeven stevig aan zodat de AEDspy® wordt gefixeerd op de wandhouder (afbeelding 4b).

 Stap 5

 Bevestig de wandhouder met AEDspy® stevig aan de muur met drie schroeven (zie afbeelding 5).

Plaats de Philips HS 1 AED in de wandbeugel en zorg ervoor dat het oog weer goed aansluit op het doorkijkglas van de draagtas (zie foto).

De veer in het oogmechanisme zorgt ervoor dat u dat AED er makkelijk uit kunt halen en terugveert als u zelf het LED-statuslampje wilt controleren.

Controleer tenslotte nog eenmaal of het LED-statuslampje achter het doorkijkglas rechtsboven, inderdaad groen knippert.

Uw AED en de AEDspy® zijn nu klaar voor gebruik.

Neem nu contact op met uw leverancier om te controleren of het signaal van de AEDspy® goed wordt ontvangen en een abonnement af te sluiten!

 

Technische specificaties AEDspy®

 

Garantie informatie

BEPERKTE GARANTIE VAN OORSPRONKELIJKE EINDGEBRUIKER

DEKKING

AED-Assist BV geeft een beperkte garantie dat de AEDspy® in wezen vrij is van materiaal- en constructiefouten. De beperkte garantie van AED-Assist BV geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke eindgebruiker, waarbij de oorspronkelijke eindgebruiker de artikelen bij een erkende handelaar van AED-Assist BV heeft aangeschaft.

Deze beperkte garantie mag niet worden afgestaan of overgedragen. De voorwaarden van de beperkte garantie die van kracht zijn op de datum van de oorspronkelijke aanschaf zijn van toepassing op alle garantieclaims. 

DUUR VAN DE GARANTIE

De beperkte garantie van de AEDspy® geldt voor een periode van drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum. De beperkte garantie geldt niet voor batterijen, ook al zijn deze meegeleverd.

Accessoires zoals wandhouders hebben een beperkte garantie van vijf (5) jaar.

BEPERKINGEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE

Deze beperkte garantie dekt geen enkele schade als gevolg van, maar niet beperkt tot, ongelukken, onjuiste opslag, onjuiste bediening, wijzigingen, onbevoegde service, knoeien, misbruik, nalatigheid, brand, overstroming of oorlog.

Bovendien dekt deze beperkte garantie geen enkele schade aan de AEDspy® of de bijbehorende accessoires als gevolg van gebruik van de AEDspy® met niet-goedgekeurde accessoires.

Er is geen garantie dat de AEDspy® en de bijbehorende accessoires compatibel zijn met andere AED’s dan expliciet zijn aangegeven.

BEPERKTE GARANTIE VERVALLEN

De beperkte garantie vervalt onmiddellijk als: de AEDspy® of de bijbehorende accessoires worden onderhouden of gerepareerd door welke entiteit dan ook, met inbegrip van personen, die niet is goedgekeurd door AED-Assist BV; het opgegeven onderhoud niet wordt uitgevoerd; de AEDspy® wordt gebruikt met één of meer niet-goedgekeurde accessoires; de bijbehorende accessoires worden gebruikt met een niet-goedgekeurde defibrillator; of de defibrillator of bijbehorende accessoires niet worden gebruikt volgens de door AED-Assist BV goedgekeurde aanwijzingen.

EXCLUSIEF VERHAAL

Naar goeddunken van AED-Assist, heeft AED-Assist de optie het artikel te repareren of te vervangen. In het geval van vervanging, heeft AED-Assist BV het recht geheel naar eigen goeddunken, het artikel te vervangen met een nieuw, gereviseerd, of soortgelijk artikel. Een soortgelijk artikel wordt naar eigen goeddunken door AED-Assist BV bepaald.

In geval van vervanging geldt ten minste de evenredig berekende resterende tijd voor het artikel, gebaseerd op de resterende periode van de beperkte garantie. In geen geval is de beperkte garantieperiode van een vervangend artikel langer dan de beperkte garantieperiode van het artikel dat wordt vervangen.

GARANTIESERVICE

Alleen AED-Assist BV of de door haar geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen onderhoud doen aan het AED-apparaat. Wanneer niet geautoriseerd personeel onderhoud verricht aan de apparatuur, gedurende de garantieperiode, dat vervalt direct alle garantie.

Wanneer een apparaat niet goed functioneert dan moet het direct aangemeld worden voor onderhoud.

Wanneer er afwijkingen worden aangetroffen bij de apparatuur of als er gevaar is voor lichaamsbeschadiging, dan dient het apparaat snel en adequaat gerepareerd te worden door geautoriseerd personeel.

Wanneer onderhoud noodzakelijk is: 

Neemt u direct contact op met AED-Assist BV of een door haar geautoriseerde vertegenwoordiger.

Hierbij dient een samenvatting van het probleem te worden geschreven voorzien van een RMA-nummer (Return Material Authorization).

Artikelen die zonder RMA-nummer worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd.

 

VERPLICHTINGEN EN GARANTIELIMIETEN

DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE KOMT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN DEZE WORDEN HIERDOOR MET NAME UITGESLOTEN EN VERVANGEN, VOORZOVER DE TOEPASSELIJKE NATIONALE WET DIT TOESTAAT. NIEMAND (MET INBEGRIP VAN AGENTEN, DEALERS OF VERTEGENWOORDIGERS VAN AED-Assist BV) IS GEMACHTIGD OM VERKLARINGEN OF GARANTIES TE GEVEN BETREFFENDE DE AEDspy® OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES, BEHALVE OM NAAR DEZE BEPERKTE GARANTIE TE VERWIJZEN. HET UITSLUITEND VERHAAL MET BETREKKING TOT VERLIES OF SCHADE DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK IS ZOALS HIERBOVEN VERMELD. AED-Assist BV IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SMARTENGELD, SPECIALE, VERZWARENDE SCHADEVERGOEDING, COMMERCIEEL VERLIES DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, BEDRIJFSONDERBREKING VAN WELKE AARD DAN OOK, WINSTDERVING OF LICHAMELIJK LETSEL, ZELFS ALS AED-Assist BV OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DOOR NALATIGHEID OF ANDERSZINS, TENZIJ DE TOEPASSELIJKE NATIONALE WET EEN DERGELIJKE UITSLUITING OF BEPERKING NIET TOESTAAT.

 

Nog vragen?

Neem gerust contact op met uw leverancier voor technische vragen over de AEDspy® of abonnementen met aanvullende diensten zoals het vervangen van batterijen en elektroden.