Kies bij het afrekenen voor AfterPay. Zo hoef je pas na ontvangst van de producten te betalen.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – AED assist B.V.

Algemene voorwaarden als PDF

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van AED Assist B.V. (hierna: AED Assist). Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

ARTIKEL 1. Definities

1.1. AED Assist: gevestigd te Norg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als AED Assist B.V. onder registratienummer 66576466.

1.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met AED Assist en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Dienst: de dienst(-en) die AED Assist levert op grond van een Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot de AEDspy zoals aangeboden op de website https://www.aedspy.nl en https://www.aedassist.nl/product/aedspy/

1.5. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met AED Assist en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen AED Assist en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.7. Product(en): alle roerende zaken die het voorwerp zijn van een aanbieding, overeenkomst of andere rechtshandeling in relatie tussen AED Assist en de Klant.

1.8. Website: de websites van AED Assist, te raadplegen via https://aedassist.nl en https://www.aedspy.nl/.

1.9. Zakelijke Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met AED Assist en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van AED Assist zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor AED Assist slechts bindend, indien en voor zover deze door AED Assist uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van AED Assist afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AED Assist kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van AED Assist afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

ARTIKEL 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van het Product en/of Dienst van AED Assist en het voldoen aan de daarbij door AED Assist gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AED Assist onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft AED Assist het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. AED Assist kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien AED Assist op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

ARTIKEL 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar  wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. AED Assist is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of AED Assist daarvan in kennis te stellen, zodat AED Assist gepaste maatregelen kan nemen.

ARTIKEL 6. Uitvoering Overeenkomst Dienst

6.1. Met betrekking tot de Dienst AEDspy zal AED Assist zich inspannen om dagelijks via de AEDspy de statusindicator van een door de Klant gekochte AED te controleren of deze een foutmelding aangeeft.

6.2. Indien AED Assist een bevestiging van een tweede foutmelding ontvangt via haar database, die draadloos is verbonden met de AEDspy, zal AED Assist de Klant hierover binnen 24 uur en notificatie sturen naar het bij AED Assist van Klant bekende e-mailadres. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste emailgegevens voor deze notificaties. AED Assist blijft notificaties sturen totdat de AEDspy weer aangeeft dat de AED-statusindicator geen foutmeldingen meer geeft.

6.3. Nadat de factuur voor de dienstverlening is betaald zal de Dienst zo spoedig mogelijk door AED Assist worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.

6.4. Bij een Overeenkomst tot het leveren van een Product in combinatie met het uitvoeren van de Dienst wordt de Dienst zo spoedig mogelijk uitgevoerd nadat het Product is geactiveerd en betaald, tenzij anders is overeengekomen.

6.5. AED Assist heeft het recht de Dienst (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover AED Assist niet na komt dan wel in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. Uitvoering Overeenkomst Producten

7.1. Zodra de bestelling door AED Assist is ontvangen, stuurt AED Assist het Product met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

7.2. AED Assist is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

7.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de Producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zal het Product in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

7.4. Indien AED Assist de Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.5. AED Assist raadt Klant aan het geleverde Product te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Voor Zakelijke Klanten geldt een klachttermijn van 14 dagen na ontvangst van het Product. Bij constatering van een gebrek zal AED Assist het Product repareren/vervangen en indien dit niet mogelijk is het eventueel betaalde geld terugstorten, waarbij de verzendkosten voor rekening van de Zakelijke Klant komen. Na deze termijn zal de klacht niet meer in behandeling worden genomen.

7.6. Zodra het te leveren Product op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit het Product af te halen, gaat het risico over bij overdracht van het Product.

7.7. AED Assist is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

ARTIKEL 8. Herroepingsrecht/retour bij Producten

8.1. Dit artikel is van toepassing op Consument. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met AED Assist binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

• als Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
• als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

8.2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Consument. Consument dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft AED Assist een raming van deze kosten. Eventuele door Consument betaalde kosten voor verzending en betaling van het Product naar Consument zullen bij retour van de gehele bestelling aan Consument worden terugbetaald.

8.3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Consument zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Consument in een fysieke winkel zou kunnen.

8.4. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.5. Consument kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan AED Assist, of op andere ondubbelzinnige wijze aan AED Assist kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. AED Assist bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Consument nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
AED Assist Magazijn
Koldingweg 9
9723 HL Groningen
Nederland

8.6. Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft AED Assist de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij AED Assist aanbiedt het Product zelf af te halen, mag AED Assist wachten met terugbetalen tot AED Assist het Product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8.8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, hieronder vallen in ieder geval AED’s.

ARTIKEL 9. Herroepingsrecht Dienst

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing op Consument. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

9.2. Consument heeft het recht de overeenkomst tot het uitvoeren van een Dienst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden zoals aangegeven in artikel 8.1 AED Assist mag de Consument vragen naar een reden, maar de Consument is niet tot antwoorden verplicht.

9.3. De bedenktermijn van 14 dagen, zoals genoemd in lid 2, gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

9.4. Herroept de Consument de Overeenkomst na eerst uitdrukkelijk verzocht te hebben tot verrichting van de Dienst tijdens de bedenktermijn, dan is de Consument een bedrag verschuldigd aan AED Assist. Dit bedrag is evenredig aan het gedeelte van de verbintenis dat door AED Assist is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

ARTIKEL 10. Betaling

10.1. Klant dient betalingen van het Product aan AED Assist volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. AED Assist is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Klant heeft de mogelijkheid te betalen na de levering van het Product. Daarvoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

10.2. De Dienst wordt op abonnementsbasis afgenomen, dat wil zeggen een vast bedrag dat jaarlijks vooraf voldaan dient te worden. AED Assist zal het verschuldigde bedrag voor de te leveren Dienst een elektronische factuur sturen aan Klant. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur.

10.3. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de AED Assist is gewezen op de te late betaling en AED Assist de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is AED Assist gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. AED Assist kan ten voordele van Consument
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

10.4. Indien Zakelijke Klant een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet of indien de verschuldigde bedragen niet via automatische incasso konden worden afgeschreven bij Zakelijk Klant, is Zakelijke Klant in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. AED Assist heeft in dat geval het recht om de Dienst op te schorten.

10.5. Bij een niet tijdige betaling is Zakelijke Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is AED Assist in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.

10.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

ARTIKEL 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een Product en/of over andere aspecten van de Dienst van AED Assist, dan kan hij bij AED Assist telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

11.2. AED Assist geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal AED Assist binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3. Consument kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

ARTIKEL 12. Aansprakelijkheid

12.1. Voordat Klant gebruik maakt van de Producten dient Klant de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Klant dient de Producten enkel in overeenstemming met die gebruiksaanwijzing te gebruiken. AED Assist kan niet instaan voor de werking van de Producten indien deze op andere wijze worden gebruikt.

12.2. AED Assist is verantwoordelijk voor het leveren van een deugdelijk Product maar heeft geen invloed op de wijze waarop Klant of derden het Product gebruiken en kan daarom dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop Klant het Product gebruikt.

12.3. De rest van dit artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klanten.

12.4. De totale aansprakelijkheid van AED Assist jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Zakelijke Klant betaalde prijs (inclusief btw), met een maximum van €500,- (inclusief btw).

12.5. Aansprakelijkheid van AED Assist jegens Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.6. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op AED Assist jegens Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AED Assist of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.

12.7. De aansprakelijkheid van AED Assist jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke Klant AED Assist onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en AED Assist ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AED Assist in staat is adequaat te
reageren.

12.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Zakelijke Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AED Assist meldt.

12.9. In geval van overmacht is AED Assist niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Zakelijke Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen.

ARTIKEL 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van AED Assist.

13.2. In geval van faillissement, voorlopige surseance van betaling, beslaglegging of ondercuratelestelling zijn de Producten die nog niet in eigendom zijn overgedragen door AED Assist direct opeisbaar.

ARTIKEL 14. Persoonsgegevens

14.1. AED Assist verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

ARTIKEL 15. Duur en opzegging Dienst

15.1. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor een termijn van één jaar. De Overeenkomst kan een maand voor het einde van de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Indien de Zakelijke Klant niet heeft opgezegd wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een jaar. Voor Consument geldt dat de Overeenkomst eveneens stilzwijgend wordt verlengd, maar met de mogelijkheid om maandelijks op te zeggen.

15.2. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is AED Assist gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Klant bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen.  AED Assist is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.

15.3. De Overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

ARTIKEL 16. Wijziging van de Overeenkomst

16.1. AED Assist heeft het recht om de Algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. AED Assist zal aanpassingen op en aanvulling van de Algemene Voorwaarden ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding bekendmaken aan Klant.

16.2. Als Klant een aanpassing of aanvulling van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan Klant binnen 14 dagen na bekendmaking bezwaar maken, waarna AED Assist de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Indien AED Assist besluit om vast te houden aan de aanpassing of wijziging, kan Klant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de aangepaste of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden.

16.3. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden op grond van wet- of regelgeving en wijzigingen van ondergeschikt belang mogen op elk moment plaatsvinden en hoeven niet vooraf bekend gemaakt te worden. Dergelijke wijzigingen geven de Klant ook geen recht de Overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 17. Slotbepalingen

17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze de bescherming die Consument op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.

17.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar AED Assist gevestigd is.

17.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

AED Assist B.V.
Brink 1
9331 AA, Norg
Telefoon: 050 21 11 799
e-mail: [email protected]
KvK-nummer: 66576466
btw-nummer: NL856615699B01